SERVEIS

Tributari.

Des d'aquest despatx tractem d'oferir als nostres clients un assessorament permanent, directe i específic sobre la seva empresa i / o activitat, tant a nivell nacional com internacional.

Amb la finalitat de mantenir als nostres clients en tot moment informats de les diferents obligacions o canvis en l'actual legislació fiscal, des d'aquest despatx s'efectuen periòdiques circulars amb diversos consells, millorant amb això la presa de decisions o anticipació a situacions de risc fiscal.

Així mateix, en ser un servei integral i personalitzat a cada client ens permet en tot moment poder-los oferir els millors consells, alternatives i assessorament davant de cada actuació.

La previsió en matèria fiscal tant a persones físiques com jurídiques, ens permet poder avançar-nos a les situacions, optimitzant amb això el resultat i per tant potenciant l'estalvi fiscal.

Impost Societats:                                                                                                                          Procediment Tributari:

• Assessorament en matèria Fiscal i Comptable.                                                     • Assessorament i Representació davant Inspecció.

• Règims Especials, Ordinaris i simplificats.                                                                • Recurs Contenciosos - Administratius.

• Optimització de l'Impost i Avantatges Fiscals.                                                      • Tribunal Econòmic Administratiu.

• Reinversions, Exempcions per Reinversió                                                                • Delictes Fiscals i Tributaris.

• Estructura de Finançament, Origen i Aplicació.

Impost Sobre la Renda:

• Previsió, Simulació de la Renda.
• Declaració de l'Impost.

Impost Sobre la Renda de no residents:

• Establiments Permanents a Espanya.
• Tributació a Espanya de les Rendes.
• Previsió, Simulació de la Renda.
• Declaracions de l'impost.

Consolidacions Fiscals - Grups:

• Declaració i Assessorament de l'impost.
• Planificació i Optimització de la Política Grupal.

Auditories Fiscals:

• Revisions i Estat de Comptes en Compliment de la Normativa.
• Revisió, Comprovació i Anàlisi de Passius, Riscos Fiscals en Operacions Societàries.

Impostos:

• Impost Sobre el Valor Afegit.
• Impostos Especials.
• Impost Sobre Transmissions Patrimonials.
• Actes Jurídics Documentats.

Laboral.

Assessorament continuat en Dret Laboral, posant a disposició dels nostres clients els professionals del nostre despatx així com les més avançades tècniques telemàtiques i ofimàtiques.

laboral:

• Planificació i Reestructuració de Plantilles.
• Càlcul de Retribucions i Confecció de Nòmines.
• Polítiques i Sistemes de Retribució.
• Auditories Laborals.
• Prevenció de Riscos i Assessorament en Matèria de Seguretat Laboral.
• Assessorament i Assistència a Actes de Conciliació.
• Defensa Jurídica en Processos Laborals.
• Representació i Assistència a Inspeccions de Treball.

Comptabilitat i Control de Gestió.

Assessorament continuat o puntual en matèria de Comptabilitat General, dirigida principalment als empleats administratius dels nostres clients.

Confecció d'Informes Financers, Fiscals, Tributaris i Econòmics, a temps real, per a poder avaluar de manera precises la situació real de l'empresa.

Avaluació, confecció i implantació de sistemes de Gestió, així com el seguiment i control periòdic dels mateixos.

dret Mercantil

• Compra - Venda de Societats.
• Dret Societari - Juntes - Consells - Accionistes.
• Reestructuració d'Empreses, Fusions, escissions, Absorciones, Actius.
• Constitució i Actes Fundacionals de tot tipus d'entitats.
• Responsabilitat dels Administradors.

Dret Civil

• Planificació d'Herències.
• Règims Econòmics.
• Procediments Civils - processals.

Altres Branques de Dret.

• Dret Penal.
• Dret Processal.
• Dret Comunitari.
• Dret Ambiental.

 

 

 

 

 

on som

COMPTES PENEDÉS ASSESSORS

CARRER DE L'ESPIRALL, 60 C BAIXOS 08720
Vilafranca del Penedès

Phone number 938180660

Email comptespenedes@comptespenedes.com